Privatumo politika

UAB “Kidoo” PRIVATUMO SĄLYGOS

UAB „Kidoo“ iškėlė sau tikslą būti patikimu partneriu tvarkant asmens duomenis ir gerbiant Jūsų teises. Todėl mes nustatėme privatumo politiką, susijusią su klientų duomenų rinkimu, naudojimu, atskleidimu, perdavimu ir saugojimu.

1. APIBRĖŽIMAI

1.1. Duomenų subjektas yra fizinis asmuo, apie kurį UAB „Kidoo“ turi informacijos ar informacijos, su kuria galima identifikuoti fizinį asmenį. Duomenų subjektai yra, pavyzdžiui, atskiri Klientai, bendradarbiavimo partneriai ir darbuotojai, apie kuriuos UAB „Kidoo“ turi asmens duomenų.
1.2. Privatumo politika yra šis tekstas, kuriame išdėstyti UAB „Kidoo“ asmens duomenų tvarkymo principai.
1.3. Asmens duomenys yra bet kokia informacija apie nustatytą ar identifikuojamą fizinį asmenį.
1.4. Asmens duomenų tvarkymas yra bet kokia operacija, atliekama su Duomenų subjekto asmens duomenimis. Pavyzdžiui: Asmens duomenų rinkimas, saugojimas, organizavimas, saugojimas, modifikavimas ir atskleidimas, prieiga, gavimas ir gavimas, naudojimas, perdavimas, kryžminis naudojimas, agregavimas, uždarymas, naikinimas ar sunaikinimas ar keletas iš aukščiau išvardytų elementų, neatsižvelgiant į operacijų atlikimo būdą ir naudojamas priemones.
1.5. Klientas yra bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi ar yra pareiškęs norą naudotis UAB “Kidoo” paslaugomis.
1.6. Sutartis yra paslauga ar kita sutartis, sudaryta tarp UAB „Kidoo“ ir Kliento.
1.7. Interneto svetainė www.funsports.lt yra UAB „Kidoo“ svetainė.
1.8. Lankytojas yra asmuo, kuris naudojasi UAB „Kidoo“ svetaine.
1.9. Vaikas yra asmuo iki 18 metų asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos kontekste.
1.10. Paslaugos yra visos UAB ”Kidoo” siūlomos paslaugos ir produktai.
1.11. Slapukai yra duomenų failai, kurie kartais saugomi svetainės lankytojo įrenginyje.
1.12. UAB „Kidoo“ duomenų apsaugos specialistas yra asmuo, kuris vadovaujasi UAB „Kidoo“ Asmens duomenų tvarkymo principų taikymu ir su kuriuo duomenų subjektas gali susisiekti, gavęs skundą.
1.13. Pardavimo kanalai yra UAB „Kidoo“ naudojami ryšio su duomenų subjektu būdai, sukurtas įrankis prekėms parduoti ir paslaugoms teikti. Įskaitant el. paštą, telefoną, viešąją ir socialinę žiniasklaidą, įvairias pokalbių linijas, suasmenintus ir interaktyvius skelbimus bei kitas panašias priemones interneto svetainėse ir kitur.
1.14. Produktų portfelis yra įvairūs UAB „Kidoo“ produktai ir paslaugos, kurių sąrašą galite rasti interneto svetainėje www.funsports.lt
Privatumo politikoje, sutartyje, bendrosiose sąlygose ir šalių bendravime terminai turi aukščiau pateiktas reikšmes.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. UAB „Kidoo“ yra juridinis asmuo, kurio registracijos kodas 305584380, A. Baranausko g. 33-1, Kaunas, LT- 50236, Lietuva
2.2. Asmens duomenis gali tvarkyti UAB „Kidoo“:
2.2.1. duomenų tvarkymo duomenų valdytojo tikslų ir būdų nustatymas;
2.2.2. kaip įgaliotas duomenų tvarkytojas pagal duomenų valdytojo nurodymus;
2.2.3. tiek, kiek perduodami asmens duomenys.
2.3. Privatumo politika taikoma duomenų subjektams ir visiems UAB „Kidoo“ darbuotojams bei bendradarbiavimo partneriams, turintiems kontaktą su UAB „Kidoo“ turimais Asmens duomenimis, vadovaujasi privatumo politikoje nurodytomis teisėmis ir pareigomis.
2.3.1. Privatumo politika gali būti papildyta privatumo pranešimais, paskelbtais svetainėje ar įrenginiuose, ir gali būti keičiama ir papildoma.

3. PRINCIPAI

3.1. UAB „Kidoo“, tvarkydama Asmens duomenis, visada atsižvelgia į Duomenų subjektų interesus, teises ir laisves.
3.2. UAB „Kidoo“ tikslas yra atsakingas Asmens duomenų tvarkymas, tokiu atveju vadovaujamasi geriausia praktika, turint omenyje, kad visada esame pasirengę parodyti Asmens duomenų tvarkymo atitiktį nustatytiems tikslams.
3.3. UAB „Kidoo“ visi procesai, instrukcijos, operacijos ir veikla, susijusi su Asmens duomenų tvarkymu, grindžiami šiais principais:
3.3.1. Teisėtumas. Asmens duomenų tvarkymo atveju tam yra teisinis pagrindas, pavyzdžiui, sutikimas;
3.3.2. Teisingumas . Asmens duomenų tvarkymas yra sąžiningas, visų pirma reikalaujant, kad Duomenų subjektas turėtų pakankamai informacijos ir informacijos apie tai, kaip tvarkomi Asmens duomenys.
3.3.3. Skaidrumas. Asmens duomenų tvarkymas duomenų subjektui yra skaidrus.
3.3.4. Tikslingumas. Asmens duomenys renkami nurodytais, aiškiais ir teisėtais tikslais, o ne toliau tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.
3.3.5. Teisingumas. Asmens duomenys yra teisingi ir prireikus atnaujinami, ir buvo imtasi visų pagrįstų priemonių, kad būtų galima pašalinti ar ištaisyti netinkamus Asmens duomenis Asmens duomenų tvarkymo tikslais.
3.3.6. Sandėliavimo apribojimas. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kuri leidžia identifikuoti Duomenų subjektus tik tol, kol to reikia tam tikslui, kuriam Asmens duomenys yra tvarkomi. Tai reiškia, kad jei UAB „Kidoo“ nori saugoti Asmens duomenis ilgiau, nei būtina dėl rinkimo tikslo, UAB „Kidoo“ anonimizuoja duomenis taip, kad Duomenų subjektas nebegali būti identifikuojamas. Duomenų, kuriuos UAB „Kidoo“ gauna per klientą ar kitus panašius santykius, atveju UAB „Kidoo“ saugo duomenis, kurie tvarkomi laikantis geriausios praktikos ir remiantis sutikimu, kol sutikimas bus atšauktas.
3.3.7. Patikimumas ir konfidencialumas. Asmens duomenys tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto ar neteisėto tvarkymo ir nuo atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, naudojant pagrįstas technines ar organizacines priemones. UAB „Kidoo“ turi vidines instrukcijas, taisykles darbuotojams, taip pat atskiras sutartis su kiekvienu įgaliotuoju duomenų tvarkytoju, kuriose numatyta geriausia praktika, nuolatinis rizikos vertinimas ir tinkamos techninės bei organizacinės asmens duomenų tvarkymo priemonės.

4. ASMENS DUOMENŲ SUDĖTIS

4.1. UAB „Kidoo“, be kita ko, renka šiuos asmens duomenis:
4.1.1. Duomenų subjekto UAB „Kidoo“ paskelbti asmens duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, pašto adresas, telefono numeris);
4.1.2. Asmens duomenys, atsirandantys dėl įprasto duomenų subjekto ir UAB „Kidoo“ ryšio;
4.1.3. Asmens duomenys, kuriuos duomenų subjektas aiškiai atskleidė (pvz: Socialinėje žiniasklaidoje);
4.1.4. Asmens duomenys, sugeneruojami vartojant paslaugas (pvz: perkant iš UAB „Kidoo“ elektroninės parduotuvės);
4.1.5. Asmens duomenys, generuojami lankantis ir naudojantis Svetaine (pvz: laikas, praleistas svetainėje);
4.1.6. Asmens duomenys, siunčiami iš trečiųjų šalių;
4.1.7. Asmeniniai duomenys, kuriuos sukūrė ir sujungė UAB „Kidoo“ (korespondencija ryšių su klientais metu arba užsakymų istorijos sąrašas).

5. ASMENS DUOMENŲ SUDĖTIS, TIKSLAI IR APDOROJIMO PAGRINDAS

5.1. UAB „Kidoo“ tvarko asmens duomenis tik sutikimo ar įstatymų pagrindu.
5.2. Remdamasi sutikimu, UAB „Kidoo“ tvarko asmens duomenis tiksliai neperžengdama duomenų subjekto nurodytų apribojimų, tiek, kiek ir tikslais. Sutikimų atveju UAB „Kidoo“ vadovaujasi principu, kad kiekvienas sutikimas turi būti aiškiai atskirtas nuo kitų klausimų, suprantamu ir lengvai prieinamu pavidalu, aiškia ir paprasta kalba. Sutikimas gali būti duotas raštu arba elektroninėmis priemonėmis arba žodžiu. Duomenų subjektas sutikimą duoda savanoriškai, konkrečiai, sąmoningai ir nedviprasmiškai, pavyzdžiui, pažymėdamas langelį svetainėje.
5.3. Teisėtas susidomėjimas reiškia UAB „Kidoo“ pomėgį valdyti ir valdyti savo įmonę, kad ji galėtų pasiūlyti geriausias įmanomas paslaugas rinkoje. Remiantis įstatymais, UAB „Kidoo“ tvarko Asmens duomenis tik atidžiai įvertinusi, kad nustatytų, jog UAB „Kidoo“ turi teisėtą interesą, kurio pagrindu asmens duomenų tvarkymas yra būtinas ir atsižvelgiant į Duomenų subjekto interesus bei teises.
Visų pirma, asmens duomenys gali būti tvarkomi atsižvelgiant į teisėtus interesus šiais tikslais:
5.3.1. Užtikrinti patikimus santykius su klientais, pavyzdžiui, Asmens duomenų tvarkymas, kuris yra būtinas norint nustatyti tikruosius naudos gavėjus arba užkirsti kelią sukčiavimui;
5.3.2. Klientų bazės valdymas ir analizė, siekiant pagerinti Paslaugų ir produktų prieinamumą, pasirinkimą, kokybę ir, jei susitariama, pateikti geriausius ir asmeniškiausius pasiūlymus Klientui;
5.3.3. Identifikatoriai ir Asmens duomenys, surinkti naudojant Svetaines, mobiliąsias programas ir kitas paslaugas. UAB „Kidoo“ naudoja surinktus duomenis interneto analizei ar mobiliųjų bei informacinės visuomenės paslaugų analizei, užtikrindama veikimą, tobulinimą, statistikos rengimą ir Lankytojų elgesio bei vartotojo patirties analizę bei geresnių ir asmeniškesnių paslaugų teikimą;
5.3.4. Kampanijų organizavimas, įskaitant individualizuotų ir tikslinių kampanijų organizavimą, klientų ir lankytojų pasitenkinimo tyrimų atlikimą ir atliktos rinkodaros veiklos efektyvumo matavimą;
5.3.5. Klientų ir lankytojų elgesio analizė skirtinguose pardavimo kanaluose, interneto svetainėse;
5.3.6. Paslaugų stebėjimas – UAB „Kidoo“ gali įrašyti pranešimus ir pavedimus, duotus tiek savo buvimo vietos patalpose, tiek ryšių priemonėmis (el. paštas, telefonas ir kt.), Taip pat informaciją ir kitus UAB „Kidoo“ atliktus veiksmus bei prireikus naudoti šiuos įrašus užsakymams ar kitiems veiksmams įrodyti;
5.3.7. Priemonės, kurių imamasi dėl tinklo, informacijos ir kibernetinio saugumo priežasčių, tokių kaip kova su piratavimu ir internetinių svetainių saugumo užtikrinimas bei atsarginių kopijų darymas ir saugojimas;
5.3.8. Dėl teisinių ieškinių parengimo, pateikimo ar gynimo.
5.4. Siekdama įvykdyti iš įstatymų kylančią prievolę, UAB „Kidoo“ tvarko Asmens duomenis siekdama įvykdyti įstatymų numatytas prievoles ar įgyvendinti įstatymų leidžiamus naudojimo būdus. Pavyzdžiui, yra teisinių įsipareigojimų tvarkyti mokėjimus arba laikytis pinigų plovimo taisyklių.
5.5. Jei Asmens duomenų tvarkymas vyksta ne tam tikslui, kuriam buvo iš pradžių renkami Asmens duomenys, arba tai nėra pagrįsta Duomenų subjekto sutikimu, UAB „Kidoo“ atidžiai įvertins tokio naujo Apdorojimo leistinumą.

6. KLIENTO DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS IR (ARBA) PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

6.1. UAB „Kidoo“ bendradarbiauja su asmenimis, kuriems UAB „Kidoo“ gali perduoti duomenis, susijusius su Duomenų subjektais, įskaitant Asmens duomenis, bendradarbiavimo rėmuose ir tikslais.
6.2. Tokiomis trečiosiomis šalimis gali būti, pavyzdžiui: asmenys, tarpininkaujantys ar teikiantys pašto paslaugas, IT partneriai, skolų išieškojimo paslaugų teikėjai, mokėjimų įsipareigojimų neįvykdymo registrai, įstaigos ir organizacijos, jei:
6.2.1. atitinkamas tikslas ir tvarkymas yra teisėti;
6.2.2. Asmens duomenų tvarkymas vyksta pagal UAB „Kidoo“ instrukcijas ir galiojančios sutarties pagrindu.

7. ASMENS DUOMENŲ APDOROJIMO SAUGUMAS

7.1. UAB „Kidoo“ Asmens duomenis saugo tik griežtai būtiną laiką. Asmens duomenys, kurių saugojimo laikotarpis pasibaigė, sunaikinami naudojant geriausią patirtį ir UAB „Kidoo“ nustatyta tvarka.
7.2. UAB „Kidoo“ sukūrė instrukcijas ir darbo tvarkos taisykles, kaip užtikrinti Asmens duomenų saugumą, naudojant tiek organizacines, tiek technines priemones.
7.3. Bet kurio su asmens duomenimis susijusio incidento atveju UAB „Kidoo“ imsis visų būtinų priemonių sušvelninti padarinius ir sušvelninti susijusią riziką ateityje. Be kitų dalykų, UAB „Kidoo“ registruoja visus įvykius ir nustatyta tvarka apie tai praneša Duomenų apsaugos inspekcijai ir Duomenų subjektui.

9. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

9.1. Sutikimo teisės:
9.1.1. Duomenų subjektas turi teisę bet kada pranešti UAB „Kidoo“ apie savo norą atsiimti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis.
9.1.2. Galite atšaukti UAB „Kidoo“ duoto informacinio biuletenio gavėjo sutikimą iš žemiau esančios nuorodos.
9.2. Tvarkydamas asmens duomenis duomenų subjektas taip pat turi šias teises:
9.2.1. Teisė gauti informaciją, t.y. Duomenų subjekto teisė gauti informaciją apie apie jį surinktus Asmens duomenis.
9.2.2. Teisė tikrinti duomenis, įskaitant, inter alia, Duomenų subjekto teisę į tvarkomų asmens duomenų kopiją.
9.2.3. Teisė ištaisyti neteisingus Asmens duomenis.
9.2.4. Teisė ištrinti duomenis, t.y. tam tikrais atvejais Duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištrinti Asmens duomenis, pavyzdžiui, jei duomenų tvarkymas vyksta tik sutikimo pagrindu.
9.2.4.1. Tokiu atveju dingsta ir galimybė dalyvauti UAB „Kidoo“ lojalumo programoje, nes klientas nebeįmanoma identifikuoti.
9.2.5. Teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą. Ši teisė, be kita ko, atsiranda, jei Asmens duomenų tvarkymas nėra leidžiamas įstatymų pagrindu arba jei Duomenų subjektas ginčija Asmens duomenų teisingumą. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas iki tokio laiko, kuris duomenų valdytojui leidžia patikrinti Asmens duomenų teisingumą arba/ar Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Duomenų subjektas neprašo ištrinti asmens duomenų.
9.2.6. Teisė į priežiūros institucijos vertinimą, ar Duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi teisėtai.

10. TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS IR PAREIŠKIMŲ PATEIKIMAS

10.1. Naudojimasis teisėmis:
10.1.1. Kilus klausimui, prašymui ar skundui, susijusiam su Asmens duomenų tvarkymu, duomenų subjektas turo teisę susisiekti su UAB „Kidoo“ el. paštu linas@brookline.eu
10.2. Skundų padavimas:
10.2.1. Duomenų subjektas turi teisę paduoti skundą UAB „Kidoo“, Duomenų apsaugos inspekcijai ar teismui, jei Duomenų subjektas nustato, kad tvarkant asmens duomenis buvo pažeistos jo teisės.
10.2.2. Duomenų apsaugos valdybos (AKI) kontaktinę informaciją galite rasti AKI svetainėje.

11. KOKYBINĖS IR KITOS ŽINIOS TECHNINĖS TECHNOLOGIJOS

11.1. UAB „Kidoo“ gali rinkti duomenis apie internetinių svetainių lankytojus ir kitas informacinės visuomenės paslaugas naudodama slapukus (t.y. mažus informacijos fragmentus, kuriuos lankytojo naršyklė saugo lankytojo kompiuteryje ar kito įrenginio kietajame diske) arba kitas panašias technologijas (pvz., IP adresą, įrenginio informaciją, informaciją apie vietą).
11.2. UAB „Kidoo“ naudoja surinktus duomenis siekdama: sudaryti galimybę teikti Paslaugas atsižvelgiant į Lankytojo ar Kliento įpročius; užtikrinti geriausią paslaugų kokybę; padaryti klientui patogesnę svetainės patirtį; informuoti Lankytoją ir Klientą apie turinį ir pateikti rekomendacijas; padaryti skelbimus tinkamesnius ir suaktyvinti rinkodaros pastangas; analizuoti klientų elgesį ir taip pagerinti internetinę patirtį; palengvinti prisijungimą ir duomenų apsaugą. Surinkti duomenys taip pat naudojami lankytojų skaičiavimui ir jų naudojimo įpročiams registruoti.
11.3 Savo el. parduotuvės aplinkoje naudojame slapukus, norėdami identifikuoti vartotojus kaip unikalius, bet anoniminius asmenis.
11.4. UAB „Kidoo“ naudoja sesijos, nuolatinius ir reklaminius slapukus. Sesijos slapukas automatiškai ištrinamas po kiekvieno apsilankymo; Patvarūs slapukai išlieka po pakartotinio interneto svetainės naudojimo; Reklaminiai slapukai naudojami pateikiant Lankytojui tinkamą medžiagą arba siekiant apriboti, kiek kartų ta pati reklama gali būti matoma svetainėje. Trečiųjų šalių slapukus naudoja UAB „Kidoo“ partnerių internetinės svetainės. Šių slapukų kilmė nėra kontroliuojama UAB „Kidoo“, todėl informaciją apie šiuos slapukus galite gauti iš trečiųjų šalių.
11.5. Kalbant apie slapukus, lankytojai sutinka, kad jie būtų naudojami interneto svetainėje, informacinės visuomenės paslaugos nustatymuose arba interneto naršyklėje. Jei Lankytojas nenori leisti tinklalapyje naudoti slapukų, jis gali juos užblokuoti savo naršyklės nustatymuose, naudoti privataus naršymo parinktį arba visiškai ištrinti naudodamasis naršyklės paslaugų teikėjo pateiktomis instrukcijomis.
Daugiau informacijos apie slapukų valdymą galite rasti šiuose puslapiuose: Chrome, Safari, iOS, Firefox, Internet Explorer.
11.6. Daugelyje interneto naršyklių slapukai leidžiami pagal numatytuosius nustatymus. Jei slapukai nebus visiškai įjungti, Svetainės funkcijos nebus pilnai prieinamos Lankytojui ir gali kilti nenumatytų problemų dėl funkcionalumo ir vartotojo patirties. Slapukų ir kitų panašių technologijų įjungimą, išjungimą ar ištrynimą kontroliuoja Lankytojas naudodamasis savo naršyklės nustatymais, informacinės visuomenės paslaugų nustatymais ir tokiomis privatumą gerinančiomis platformomis.

12. SVARBŪS DOKUMENTAI, INSTRUKCIJOS, PROCEDŪROS

12.1. UAB „Kidoo“ Taikant Privatumo politiką laikomasi šių dokumentų, procedūrų, instrukcijų:
12.1.1. Apdorojimo operacijų registras, kuriame yra visi tvarkomų Asmens duomenų tikslai, būdai, tipai ir kategorijos bei atitinkami Apdorojimo pagrindai;
12.1.2. Asmens elektroninės parduotuvės sąskaita, per kurią Duomenų subjektas gali susipažinti su UAB „Kidoo“ esančiais Asmens duomenimis apie save; galite ištaisyti, pakeisti ir naudotis kitomis savo teisėmis pagal įstatymus ir šias Privatumo sąlygas;
12.1.3. UAB „Kidoo“ organizacinių ir techninių priemonių naudojimo principai, kuriuose išdėstytos įvairios priemonės, kurias UAB „Kidoo“ taiko, kad asmens duomenys būtų visada konfidencialūs ir saugūs;
12.1.4. Viskas apie slapukus : UAB „Kidoo“ naudojamų slapukų ir kitų interneto technologijų aprašymai.

13. KONTAKTINĖ INFORMACIJA IR INFORMACIJA

13.1. UAB „Kidoo“ Svarbi duomenų subjekto kontaktinė informacija:
13.1.1. Dėl UAB „Kidoo“ galima kreiptis dėl asmeninių duomenų klausimų el. pašto adresu linas@brookline.eu

14. KITOS SĄLYGOS

14.1. UAB „Kidoo“ turi teisę vienašališkai pakeisti šias Privatumo sąlygas. UAB „Kidoo“ praneša duomenų subjektams tinklalapyje www.funsports.lt apie pasikeitimą. Manome, kad pradėję naudotis UAB „Kidoo“ svetaine www.funsports.lt, jūs perskaitėte ir sutikote su privatumo sąlygomis.